Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Nural KARATAŞ

Emlak ve İstimlak Müdür V.

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

 

 

T.C

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

 

 1. Belediye: Çerkezköy Belediyesini
 2. Başkan: Çerkezköy Belediye Başkanını,
 3. Başkan Yardımcısı: Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili görevlendirilen Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısını,
 4. Meclis: Çerkezköy Belediye Meclisini,
 5. Encümen: Çerkezköy Belediyesi Encümenini,
 6. Birim: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünü,
 7. Müdür: Birim müdürünü veya verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere Müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,
 8. Şef: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde kadrolu şef.
 9. Personel: Müdür tanımının dışındaki çalışan tüm personeli ifade eder.

Kuruluş:

MADDE 5- Çerkezköy Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’inci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanarak Çerkezköy Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarih ve 15 sayılı kararı gereği kurulmuştur.  

Teşkilat:

MADDE 6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü idari teşkilatı Müdür, Tekniker ve büro personelinden oluşur. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Görevleri

 

MADDE 7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri Şunlardır:

 

 • Çerkezköy Belediyesi adına kayıtlı olan gayrimenkullerin takip, tescil, kayıt ve kontrolüne dair işlemlerin yürütülmesi. 
 • Belediyemize ait gayrimenkullerin tespit edilerek özel ve tüzel kişiler tarafından işgal ettirilmemesi.
 • Belediyeye ait gayrimenkullerin özel ve tüzel kişilere 2886 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince kiraya verilmesi.
 • Diğer kamu kurumlarına ihtiyaç halinde gayrimenkul tahsis edilmesi intifa ve irtifak haklarının verilmesi.
 • Belediyeye ait gayrimenkullerin ihtiyaç durumunda özel ve tüzel kişilere kanunlar çerçevesinde satılması (2886 sayılı yasa 3194 sayılı yasanın 15-16-17. Maddesi ve 3194 sayılı yasanın 18. Maddesi neticesinde Belediyenin hissedar olduğu parseller.)
 • Belediyemizin ihtiyacı halinde özel ve tüzel kişilerden gayrimenkul satın alınması, kiralanması, trampa yapılması, intifa ve irtifak tesisi yapılması.
 • Belediyemiz mülkiyetinde olmayıp, kullanım hakkı Belediyemize ait olan taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre kiralanması, sözleşme yapılması.
 • İmar planında meydan, yol, otopark, park gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin 24.04.2001 tarih ve 4650 sayılı kanunla 2942 sayılı yasa gereğince program dahilinde istimlaklarının yapılması.
 • Müdürlük görev alanına giren konularda Belediyemizle tüm kamu ve kuruluşları ile vatandaşlar arasındaki yazışmaların yapılmasını sağlamak gelen ve giden evrakların kaydını yapmak ilgili birimlere havalesini sağlamak, gerekli evrakları arşivlemek ve diğer işleri yapmak.
 • Konusu ile ilgili Plan ve Projeler hazırlatmak.
 • Konusuna dayalı yıllık faaliyet raporu hazırlmak.

 

Personel Nitelikleri, Görev Yetki ve Sorumlulukları

Personelin unvan ve nitelikleri:

MADDE 8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne atanacak personelin unvanı ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

 • Emlak ve İstimlak Müdürü: 657 sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel idareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
 • Şef: 657 sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel idareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
 • Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı yasanın 49. Maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.
 • Memurlar: KPSS sınavı ile 657 sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları:

MADDE 9- Emlak ve İstimlak Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

 • Emlak ve İstimlak Müdürünün Görevleri:

 

 1. Emlak ve İstimlak Müdürünün Yetkileri:

 

 1. Emlak ve İstimlak Müdürünün Sorumlulukları:

 

 1. Emlak-İstimlak Şefliği: Bu Şefliğin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

 

 1. Memurların görev yetki ve sorumlulukları: Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz yapmakla yükümlüdürler.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

 1. Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililere verilir.
 2. Görevin planlanması: Emlak ve İstimlak Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro personeli tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
 3. Görevin icrası: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve koordinasyon:

MADDE 12:

 

 1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.
 2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.
 3. Emlak ve İstimlak Müdürü dosyadaki evrakları ilgili personele havale eder.
 4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonucuna ulaştırır.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

 

 • Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.
 • Emlak ve İstimlak Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Personel sicili:

MADDE 14 – Emlak ve İstimlak Müdürü her yıl sene sonu memur personel için birinci sicil amiri olarak puan verir, kapalı zarfa konulan sicil raporları mühürlü bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.

Personel Özlük Dosyaları:

MADDE 15 – Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye          ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır. Bu nedenle;

 

 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer özlük (gölge) dosyası düzenlenir.
 • Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

Disiplin Cezaları:

MADDE 16 – Emlak ve İstimlak Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür. 

Yönetmelikte yer almayan hususlar:

MADDE 17: İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük:

MADDE 18 – Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme:

MADDE 19 – Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.