Meclis Kararları

KONU: Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi 182 Ada 2 Parselde UİP Değişikliği      01.03.2024                                             

 Hk.

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 01.03.2024 tarihinde Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU üyeler; Cevdet AYKAÇ, Serdar ÜRKMEZ, Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.03.2024 gün ve 5. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 2. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.02.2024 tarih 84586  sayılı Çerkezköy Kızılpınar  Mahallesi 182 Ada 2 Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk. Konulu müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün   14.02.2024 tarih 4604 sayılı yazısı ile; mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Tekirdağ Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisli İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 182 ada 2 numaralı parselde yapılması planlanan sağlık tesisi yatırımı için yeterli yapılaşma koşullarının oluşturulması amacıyla plan değişikliği öneri paftaları ve ekleri iletilmiştir.

Çerkezköy İlçesi Kızılpınar Mahallesi 182 Ada 2 Parsel; 06.03.2013 tarih 3 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Mer’i Kızılpınar Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında olup; tüm cephelerden 10m yapı yaklaşma mesafesi ile E:1.00, Hmax:12,50m yapılaşma koşullarına sahip “Sağlık Tesis Alanı” Fonksiyonunda kalmaktadır.  

Söz konusu plan değişikliği ile 182 ada 2 numaralı parselde; “Sağlık Tesis Alanı” fonksiyonu, E:1.50, Hmax:12,50m yapılaşma koşulları belirlenmiş ve çekme mesafeleri yeniden düzenlenmiştir.

Meclisimize sunulmuş olan Çerkezköy İlçesi Kızılpınar Mahallesi 182 Ada 2 Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve ekleri, komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucunda; oybirliği ile kabul edilerek meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

Cevdet AYKAÇ

ÜYE

 

 

Serdar ÜRKMEZ

ÜYE

 

 

 

 

  

 

 

        Adem İÇLİ

           ÜYE

         

          

      

 

 

                      Yıldırım ÖZKUL

                              ÜYE

       

 

 

 

 

 

01/03/2024

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 01.03.2024 tarihinde saat 15:45’da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU ve üyeler; Cevdet AYKAÇ, Serdar ÜRKMEZ, Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.03.2024 gün ve 5. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 4. maddesindeki Hukuk İşleri Müdürlüğünün 29/02/2024 tarih ve 85074 sayılı Sulh Talebi hakkındaki yazısının müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır.

 

İLGİ: a) Davalı S.S. Yenişehir Yapı Kooperatifi tarafından ilgi 5478 evrak nolu 27/02/2024 tarihli sulh başvurusu dilekçesi ile ekindeki Sulh ve İbra Sözleşmesi

 

Mülga Kızılpınar Belediye Başkanlığı tarafından imzalanan 15.05.2006 tarih ve 2006/5 nolu onay belgesi ile 476 ada 1 nolu parseldeki 5244 m2 arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesine göre ihaleye çıkarılmasına onay verilmiştir. Mülga Kızılpınar Belediye Başkanlığı ile S.S. Yenişehir Yapı Kooperatifi arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi 18.05.2006 tarihinde imzalanmıştır. İşbu sözleşme ve ekleri uyarınca vaadedilen hususların yüklenici tarafından yerine getirilmediğinden bahisle Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 17.06.2020 tarihli 8853 sayılı yazısı ve Başkanlık oluru ile Belediye Başkanlığı adına Çerkezköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2020/430 Esas nolu dosyası üzerinden ‘’kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye ekili feshi ve menfi zararların’’ tazmini talepli dava ikame edilmiştir. Çerkezköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2020/430 Esas nolu dosyasının yargılaması devam etmektedir. Davalı S.S. Yenişehir Yapı Kooperatifi tarafından ilgi 5478 evrak nolu sulh başvurusu dilekçesi ile ekindeki Sulh ve İbra Sözleşmesi 27/02/2024 tarihinde Belediye Başkanlığı’na sunulmuştur. Sunulan sulh başvurusu dilekçesi ile Sulh Ve İbra Sözleşmesi kapsamında Davalı S.S. Yenişehir Yapı Kooperatifi tarafından dava hususunda sulh olunmak istenmektedir.

 

Davalı S.S. Yenişehir Yapı Kooperatifi tarafından sunulan ilgi 5478 evrak nolu sulh başvurusu dilekçesi ile ekindeki Sulh ve İbra Sözleşmesi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından görüşülmüş;

 

  1. Davalı S.S. Yenişehir Yapı Kooperatifi tarafından sunulan Sulh ve İbra Sözleşmesinin 3.2 numaralı ‘’Sözleşme gereği, A2 ve A3 Bloklarda 07/06/2007 tarihli alınan 171 numaralı inşaat ruhsatı çerçevesinde kat irtifakı kurulmuş ve sözleşme gereği kooperatife ait olan 36 adet daire ve 1 adet dükkanın tapusu belediye yeddinde olup bu blokların inşaatları 07/06/2007 de alınan inşaat ruhsatı esaslarında başlatılıp bitirilmesi, belediye üzerinde bulunan A2 ve A3 Bloktaki 36 daire + 1 dükkan tapularından 19 adet dairenin bu inşaatların kabası bittiğinde, geri kalan 18 adedin tapusu ise yapı kooperatifi tarafından iskan alındığı takdirde, davacı belediye tarafından davalı yapı kooperatifine devredilecektir.’’ maddesi ‘’ Sözleşme gereği, A2 ve A3 Bloklarda  kooperatife ait olan 36 adet daire ve 1 adet dükkanın tapusu Belediye yeddinde olup, Belediye üzerinde bulunan A2 ve A3 Bloktaki 36 daire + 1 dükkan tapularının tamamı  davalı yapı kooperatifi tarafından iskan alındığı takdirde, davacı belediye tarafından davalı yapı kooperatifine devredilecektir.’’ şeklinde değiştirilerek,

 

  1. Davalı S.S. Yenişehir Yapı Kooperatifi tarafından sunulan Sulh ve İbra Sözleşmesinin 5 numaralı ‘’ İşbu sözleşme gereği davalı kooperatif tarafından iskanlar alındığı ve sözleşmedeki edimler yerine getirildiği takdirde, taraflarca karşılıklı olarak dava takip edilmeyerek davanın düşürülmesi sağlanarak davacı belediyenin dava dosyasına ilişkin vekalet ücreti talebi bulunmadığını ve davalı tarafı gayrikabili rücu ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Çerkezköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/430 E. Sayılı dosyasına ilişkin işbu dosyadan doğmuş ve doğacak yargılama gideri ve harçlar davalı kooperatif tarafından ödenecektir.’’ maddesi ‘’İşbu sözleşme gereği davalı kooperatif tarafından iskanlar alındığı ve sözleşmedeki edimler eksiksiz yerine getirildiği takdirde, Çerkezköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/430 E. Sayılı dosyasına ilişkin işbu dosyadan doğmuş, ödenmiş, doğacak ve ödenecek yargılama gideri ve harçlar davalı kooperatif tarafından ödenecektir.’’ şeklinde değiştirilerek,

 

  1. Davalı S.S. Yenişehir Yapı Kooperatifi tarafından sunulan Sulh ve İbra Sözleşmesinin 6 numaralı ‘’Taraflar, sulh protokolünün imzalanması ile işbu protokolün dava dosyasına ibraz edilmesinde anlaşmışlardır’’ maddesi ‘’Davalı kooperatif işbu sözleşmedeki şartları eksizsiz olarak yerine getirdiği ve davalı kooperatif tarafından iskanlar eksiksiz olarak alındığı takdirde işbu protokol geçerlilik kazanıp dava dosyasına sunulacak olup dava konusuz kalacaktır.’’ şeklinde değiştirilerek,

 

  1. Davalı S.S. Yenişehir Yapı Kooperatifi tarafından sunulan Sulh ve İbra Sözleşmesinin 7 numaralı maddesi 6 numaralı madde ile mükerrer olduğundan sözleşmeden çıkarılarak,Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; Davalı S.S. Yenişehir Yapı Kooperatifi tarafından sunulan Sulh ve İbra Sözleşmesinde yukarıdaki değişiklikler yapılarak; sulh olunmasına karar verilmesi halinde Belediye Başkanı’na sulh protokolü imzalama yetkisi verilmesi Gökay Keleşoğlu, Cevdet Aykaç, Serdar Ürkmez’in kabul oyuna karşılık, Adem İçli, Yıldırım Özkul’un çalışmaların devamına oyu ile oy çokluğu ile kabul edilerek Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

.

 

 

    Gökay KELEŞOĞLU                       Cevdet AYKAÇ                 Serdar ÜRKMEZ

     İMAR KOMİSYONU                             ÜYE                                        ÜYE

              BAŞKANI                                                                  

 

 

 

                                       Adem İÇLİ                                Yıldırım ÖZKUL

                                             ÜYE                                                 ÜYE  


01.03.2024                                                                                                                                           

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu 01.03.2024 tarihinde Komisyon Başkanı Bulut BECERİK ve üyeler; Neziha TEMÜR ve Fatma ESEN’in katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.03.2024 gün ve 5. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen gündemin 3. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.02.2024 tarih ve 84671 sayılı İstasyon Mahallesi 1141 ada 4 no.lu parsel hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır. İbrahim ÇEKÇİ ve Kemal BUZKUŞ, toplanmaya katılmamıştır.

 

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde;

 

Çerkezköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan tamamı 14.099,77m2 yüzölçümlü İlçemiz İstasyon Mahallesi 1141 ada 4 no.lu parselde bulunan taşınmazın “kamusal İhtiyaçlarda kullanılmak” üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesinin (d) fıkrası ve 18’inci maddesinin (e) fıkrası gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine 25 yıl süre ile tahsis edilmiştir.

T.C. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün 21.02.2024 tarih E-83117389-756.01-359869 sayılı yazısı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 14.02.2024 tarih 288 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesinin (d) fıkrası ve 18’inci maddesinin (e) fıkrası gereğince Kamusal ihtiyaçlarda kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine tahsisli olan Çerkezköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan tamamı 14.099,77m2 yüzölçümlü İlçemiz İstasyon Mahallesi 1141 ada 4 no.lu parsel üzerine yapımı tamamlanan “Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi Binasının” 5 yıl süre ile tahsisine ilişkin olarak Çerkezköy Belediyesi adına bedelsiz “Kültür Merkezi” olarak kullanımı için Çerkezköy Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapmaya, imzalamaya ve yapılacak tüm iş ve işlemleri onaylamaya Belediye Başkanı Vahap AKAY’a yetki verilmesine komisyonumuzca “oy birliği” ile karar verilmiş tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

 

              Bulut BECERİK                         İbrahim ÇEKÇİ             Kemal BUZKUŞ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU                 ÜYE                                    ÜYE

                 BAŞKANI

                                                         (Toplantıya katılmamıştır)  (Toplantıya katılmamıştır)

 

 

 

 

                                              

                                       Neziha TEMÜR                           Fatma ESEN

                                              ÜYE                                               ÜYE


05.02.2024                                                                                                                                           

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 05.02.2024 tarihinde saat 15:00’da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU ve üyeler; Cevdet AYKAÇ, Serdar ÜRKMEZ, Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.02.2024 gün ve 3. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen gündemin 2. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.12.2023 tarih ve 79526 sayılı Taşınmaz satışı hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

 

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde;

 

Mülkiyeti Çerkezköy Belediyesine ait İlçemiz Veliköy Mahallesi 164 ada 6 parselin satışı ile ilgili tarafımıza sunulan evraklarda satışa konu parsele ilişkin gerekli yazışmaların yapılarak eksiklerin giderilmesine müteakip, yeniden Belediye Meclisimize sunulması, sunulacak belgeler ile birlikte satış konusunun tekrardan değerlendirileceğinden satış talebinin komisyonumuzca “Oy Birliği” ile red edilmesi tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

 

 

    Gökay KELEŞOĞLU                       Cevdet AYKAÇ                 Serdar ÜRKMEZ

     İMAR KOMİSYONU                             ÜYE                                        ÜYE

              BAŞKANI                                                                  

 

 

 

                                       Adem İÇLİ                                Yıldırım ÖZKUL

                                             ÜYE                                                 ÜYE  

 

 

KONU: G.M.K.P. Mahallesi 928 Ada 1 Parsel, 929 Ada 3 Parsel ve                       05.02.2024                                             

Tescil Dışı Alana Ait U.İ.P. Değişikliği Hk.

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 05.02.2024 tarihinde Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU üyeler; Cevdet AYKAÇ, Serdar ÜRKMEZ, Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.02.2024 gün ve 3. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 4. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2024 tarih 82280  sayılı Çerkezköy G.M.K.P. Mahallesi 928 Ada 1 Parsel, 929 Ada 3 Parsel ve Tescil Dışı Alana Ait U.İ.P. Değişikliği Hk. Konulu müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

 

Çerkezköy İlçesi G.M.K.P. 928 Ada 1 Parsel, 929 Ada 3 Parsel ve Tescil Dışı Alana Ait Uygulama İmar Planı Değişikliğine esas 1/5000 ölçekli Çerkezköy G.M.K.P. Mahallesi 928 Ada 1 Parsel, 929 Ada 3 Parsel ve Tescil Dışı Alana Ait Nazım İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2023 tarih 1414 kararıyla onaylandığı görülmüştür.

 

Söz konusu Çerkezköy İlçesi G.M.K.P. Mahallesi 928 Ada 1 Parsel, 929 Ada 3 Parsel ve Tescil Dışı Alana Ait Uygulama İmar Planı Değişikliğiyle; E:0,05, Yençok:7,5m (2 kat) ve yapı yaklaşma sınırı taşkın alanına ve bütün cephelerden 5m olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahip “Özel Rekreasyon Alanı” fonksiyonu olarak düzenlendiği görülmüştür.

 

 Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanarak meclisimize sunulmuş olan Çerkezköy İlçesi G.M.K.P. 928 Ada 1 Parsel, 929 Ada 3 Parsel ve Tescil Dışı Alana Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ve ekleri, komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucunda; oybirliği ile kabul edilerek meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

Cevdet AYKAÇ

ÜYE

 

 

Serdar ÜRKMEZ

ÜYE

 

 

 

 

  

 

 

        Adem İÇLİ

           ÜYE

         

          

      

 

 

                      Yıldırım ÖZKUL

                              ÜYE

       

 

 

 

KONU: G.O.P. Mahallesi 1445 Ada 13 Parsel, 1447 Ada 1 Parsel                       05.02.202

Parsel ve Tescil Dışı Alana Ait U.İ.P. Değişikliği Hk.

 

      

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 05.02.2024 tarihinde Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU üyeler; Cevdet AYKAÇ, Serdar ÜRKMEZ, Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.02.2024 gün ve 3. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 5. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2024 tarih 82281  sayılı Çerkezköy G.O.P. Mahallesi 1445 Ada 13 Parsel, 1447 Ada 1  Parsel ve Tescil Dışı Alana Ait U.İ.P. Değişikliği Hk. Konulu müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

 

Plan değişikliğine konu alanda; 04.04.2008 onaylı revizyon uygulama imar planının üstüne 09.01.2013 onay tarihli bir plan değişikliği olduğu ve bu plan değişikliğine açılan davada İdare Mahkemesinin 2022/598 Esas-2022/805 Karar sayılı hükmüyle 09.01.2013 tarih onaylı imar planı değişikliğinin iptal edildiği anlaşılmıştır. Bu durumda alan plansız kalmış ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ihtiyacı hasıl olmuştur.

 

Çerkezköy İlçesi G.O.P. Mahallesi 1445 Ada 13 Parsel, 1447 Ada 1 Parsel ve Tescil Dışı Alana Ait Uygulama İmar Planı Değişikliğine esas 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.09.2023 tarih 1300 sayılı kararıyla onaylanmış olup, askı sürecinde gelen itiraz Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2023 tarih 1763 sayılı kararıyla reddedilerek plan kesinleşmiştir.

 

İlçemiz G.O.P. Mahallesi 1445 ada 13 no.lu parsel, 1447 ada 1 no.lu parsel ve tescil dışı alana ait plan değişikliği incelendiğinde;

- Ayrık nizam 5 katlı yapılaşma koşullarındaki 7095 m2 büyüklüğünde konut+ticaret alanı,

- Ayrık nizam 6 katlı yapılaşma koşullarındaki 7435 m2 büyüklüğünde konut+ticaret alanı,

- 7836 m2, 760 m2 ve 285 m2 olmak üzere toplamda 8881 m2 park alanı,

- 3065 m2 akaryakıt istasyonu alanı,

Ve bu alanlara hizmet edecek olan yol alanları planlandığı görülmüştür.

 

            Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plana uygun olarak hazırlanarak Meclisimize sunulan Çerkezköy İlçesi G.O.P. Mahallesi 1445 Ada 13 Parsel, 1447 Ada 1 Parsel ve Tescil Dışı Alana Ait   Uygulama İmar Planı Değişikliği ve ekleri komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucunda; Gökay KELEŞOĞLU Cevdet AYKAÇ ve Serdar ÜRKMEZ ’in ‘Evet’, Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un ‘Hayır’ oyları doğrultusunda oy çokluğuyla kabul edilerek meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

Cevdet AYKAÇ

ÜYE

 

 

Serdar ÜRKMEZ

ÜYE

 

 

 

 

 

 

 

       

 

          Adem İÇLİ

           ÜYE

         

          

                    

 

                   Yıldırım ÖZKUL

                              ÜYE
                      

       

 

 

KONU: G.M.K.P. Mahallesi Ambardere Demiryolu Güzergahı ve Çevresine    05.02.2024                                    Ait U.İ.P. Değişikliği Hk.           

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 05.02.2024 tarihinde Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU üyeler; Cevdet AYKAÇ, Serdar ÜRKMEZ, Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.02.2024 gün ve 3. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 3. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.01.2024 tarih 82195 sayılı Çerkezköy G.M.K.P. Mahallesi Ambardere Demiryolu Güzergahı ve Çevresine Ait U.İ.P. Değişikliği  hk. müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

 

Söz konusu 1/1000 ölçekli G.M.K.P. Mahallesi Ambardere Demiryolu Güzergahı ve Çevresine Ait Uygulama İmar Planı Değişikliğine esas Çerkezköy İlçesi G.M.K.P. Mahallesi  Ambardere Demiryolu Güzergahı ve Çevresine ilişkin   1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.09.2023 tarih 1602 sayılı kararıyla onaylanmış ve 20.11.2023 tarihinden itibaren bir ay askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gerçekleşmeyerek kesinleştiği görülmüştür.

 

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanarak meclisimize sunulmuş 1/1000 Ölçekli G.M.K.P. Mahallesi Ambardere Demiryolu Güzergahı ve Çevresine Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ve ekleri komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucunda; oybirliği ile kabul edilerek meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

           

 

 

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

Cevdet AYKAÇ

ÜYE

 

 

Serdar ÜRKMEZ

ÜYE

 

 

 

 

        Adem İÇLİ

           ÜYE

 

 

 

 

                      Yıldırım ÖZKUL

     ÜYE

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


05.02.2024                                                                                                                                           

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu 05.02.2024 tarihinde saat 15:00’da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Bulut BECERİK ve üyeler; İbrahim ÇEKÇİ, Kemal BUZKUŞ, Neziha TEMÜR ve Fatma ESEN’in katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.02.2024 gün ve 3. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen gündemin 2. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.12.2023 tarih ve 79526 sayılı Taşınmaz satışı hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

 

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde;

 

Mülkiyeti Çerkezköy Belediyesine ait İlçemiz Veliköy Mahallesi 164 ada 6 parselin satışı ile ilgili tarafımıza sunulan evraklarda satışa konu parsele ilişkin gerekli yazışmaların yapılarak eksiklerin giderilmesine müteakip, yeniden Belediye Meclisimize sunulması, sunulacak belgeler ile birlikte satış konusunun tekrardan değerlendirileceğinden satış talebinin komisyonumuzca “Oy Birliği” ile red edilmesi tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

              Bulut BECERİK                         İbrahim ÇEKÇİ             Kemal BUZKUŞ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU                 ÜYE                                    ÜYE

                 BAŞKANI

 

 

 

                                              

                                       Neziha TEMÜR                           Fatma ESEN

                                              ÜYE                                               ÜYE


TARİFE  KOMİSYONU RAPORU

 

        Belediye Tarife Komisyonu 03-04.12.2023 tarihinde saat 15,00’da Belediye Meclis odasında Beytulah COÇKUN, Mehmet ŞAHİN YILMAZ, Gülten ALTAY,Hüseyin KARACA ve Mehmet HAN AKBAŞ’ın katılımıyla toplanmıştır.

           .

1-2024 mali yılı gelir tarifesi: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık  Müdürlüğünün 29.12.2023 gün ve 80066 sayılı Gelir  Tarifesi Hakkındaki Müzekkeresi Belediye meclisinin 02.01.2024 günlü toplantısının 1.Birleşiminin 1. Oturumunda görüşülerek Tarife Komisyonuna havale edilmiştir. 2023 Mali Yılı Tarifesi düzenlenirken sehven müdürlük isminin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak yazıldığı tespit edildiğinden, müdürlüğün isminin 2024 Mali Yılı Tarife Cetvelinde “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü” olarak düzenlenmesine komisyonumuzca oy birliği ile tavsiye kararı olarak verilmesine ancak; 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinin müzekkerede yer alan diğer maddelerin gösterildiği şekliyle kalmasına ancak;  son kısmında yer alan “5 VE 6. Maddelerde İmar Kanunu 40 ve 41. maddesi değerlendirilerek yüksek olan uygulanır” ifadesinin eklenmesine Hüseyin KARACA ve Mehmet HAN AKBAŞ’ın Hayır oyları, Beytullah COŞKUN, Mehmet Şahin YILMAZ ve Gülten ALTAY’ın evet oylarıyla  komisyonumuzca oy çokluğu ile  karar verilmiş olup, tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

 

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

2464/97

1-Rehabilitasyon Ücreti(Çeşitli alanların rehabilitasyonu)

 

Kamyon Başı Ücret

396,74

2-Dolgu Malzeme Ücreti: m3   .-

153,41

3-Hafriyat Dökme Ücreti:

 

a-Hafriyat Dökme: Kamyon Başına                                                                       

422,84

b-Kaçak Hafriyat Döken Kamyon Cezası: Kamyon Başına                           

22.228,01

4- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi Ücreti( Her İş İçin)

691,20

5-Boş Arsalarda Beton Direkli Emniyet Tel Örgüsü Yapılması (Kafes Tel İle) Metretül

408,00

6-Arsaların Beden İşçisi Marifetiyle Temizlenmesi M2

12,00

5 VE 6. Maddelerde İmar Kanunu 40 ve 41. maddesi değerlendirilerek yüksek olan uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beytulah COŞKUN          Mehmet ŞAHİN YILMAZ                       Gülten ALTAY     

(Komisyon Başkanı)                         (üye)                                                    (üye)

 

 

 

Hüseyin KARACA               Mehmet HAN AKBAŞ

      (üye)                                                (üye)