Meclis Kararları

BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

Belediye Bütçe Komisyonu 04.05.2023 tarihinde saat 13,00’da Belediye Meclis odasında Bulut BECERİK, İbrahim ÇEKÇİ, Neziha TEMÜR ve Fatma ESEN’in katılımıyla toplanmıştır. Kemal BUZKUŞ toplantıya katılmamıştır.

 

Komisyon Başkanlığına Bulut BECERİK ve Komisyon Başkan yardımcılığına Neziha TEMÜR oy birliği ile seçilmiştir.

 

A-MALİ BİLGİLER

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

a-2022 Yılı Gider Bütçesi ile 250.605.000,00 -TL tahmin edilmiş  207.805.000,00-TL ek Bütçe yapılmış 458.410.000,00 TL toplam ödenek verilmiş ve 458.299.276,59  TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %99,98’tir.

Gider Bütçesinin Harcamalara göre dağılımı şöyledir.

                                         Gerçekleşen            

Personel Giderleri:         51.166.145,97

Sos.Güv.Primleri:             2.251.462,72                 

Mal-Hizmet Al. Gideri:  393.629.694,99                  

Faiz Giderleri:                      949.583,52                                     

Cari Transferler:               8.838.742,70               

Sermaye Giderleri:              1.463.646,69               

Sermaye Transferleri:          -  

Toplam                          = 458.299.276,59

b-2022 Yılı Gelir Bütçesi 250.605.000,00-TL  tahmin edilmiş, 207.805.000,00 TL ek bütçe yapılmış toplam 458.410.000,00 TL tahmin edilmiştir. Yıl içinde 13.422.805.254,61 TL tahakkuk etmiş tahakkuk oranı % 2.928,12’dir. 453.122.542,57 TL brüt gelir  ve 449.852.832,74 TL net gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %98,85’dir. 13.490.331.444,34 TL toplam tahakkuk gerçekleşmiştir.

Gelir Bütçesinin Türlerine göre dağılımı şöyledir.

                                         Gerçekleşen                                                                          

Vergi Gelirleri                192.532.530,33            

Teşebbüs/Mülkiyet G       2.555.246,64             

Alınan Bağış ve Yrd        29.626.762,67

Diğer Gelirler                  228.408.002,93             

Sermaye Gelirleri:                       -                  

Alacaklardan Tahsilat                 -

Toplam                          453.122.542,57

 

şeklinde 2022 yılı gelir ve gider bütçesi kesin hesabına oy çokluğu  ile kabul edilerek tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

.

 

Bulut BECERİK       İbrahim ÇEKÇİ       

 

 

 

 

Neziha TEMÜR         Fatma ESEN


İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 25.04.2023 tarihinde saat 11.00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU ve üyeler; Cevdet AYKAÇ, Serdar ÜRKMEZ, Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un katılımıyla Belediye Meclisi’nin 07.04.2023 gün ve 8. toplantısının 1.birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 5. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.03.2023 tarih ve 60828 sayılı Belediye Hissesi hakkındaki müzekkeresinin ilgi (ç) dilekçesi olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görüşülmüş olup, Komisyonca çalışmaların devamına Meclisimizce oy birliği ile karar verildiğinden, bu konunun yeniden görüşülmesi için toplanmıştır.

 

İLGİ: Zeynep OĞUZ, Ersin ÖZTÜRK ve Hasan ÖZTÜRK’ün 15.03.2023 tarih 6686 sayılı dilekçesi ve ekleri.

 

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde;

İlgi dilekçede belirtilen; İlçemiz Kızılpınar Mahallesi eski 209 ada 10 parselde bulunan (yeni 455 ada 11 parsel) Belediyemize ait hissenin satışı ile ilgili inceleme çalışmaları devam ettiğinden çalışmaların devamına komisyonumuzca “oy birliği” ile kabul edilerek tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

     Gökay KELEŞOĞLU                       Cevdet AYKAÇ                 Serdar ÜRKMEZ

     İMAR KOMİSYONU                             ÜYE                                        ÜYE

              BAŞKANI                   

                                                                                                                            

                                                

                                       Adem İÇLİ                                Yıldırım ÖZKUL

                                             ÜYE                                                  ÜYE                          

 

 

 

 

 

 

 

KONU: Plan Değişikliği hk.                                                                                     25.04.2023     

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 25.04.2023 tarihinde saat 11:00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU üyeler; Cevdet AYKAÇ, Serdar ÜRKMEZ, Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un katılımıyla Belediye Meclisi’nin 03.04.2023 gün ve 7. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 7. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.02.2023 gün ve 58300 sayılı Plan notu değişikliği hk. yazılarının müzakeresi için toplanmıştır.

 

 

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu maddenin daha detaylı bir şekilde incelenebilmesi amacıyla görüşmelere devam edilmesi sonraki mecliste gündeme getirilmesi tavsiye kararı olarak oybirliğiyle kabul edilerek meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

Cevdet AYKAÇ

ÜYE

 

 

Serdar ÜRKMEZ

ÜYE

  

 

 

        Adem İÇLİ

           ÜYE

         

          

      

 

 

                      Yıldırım ÖZKUL

                              ÜYE
                        


KONU: Plan Değişikliği hk. 04.05.2023

 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORUBelediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 04.05.2023 tarihinde saat 13:00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU üyeler; Cevdet AYKAÇ, Serdar ÜRKMEZ, Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un katılımıyla Belediye Meclisi’nin 03.05.2023 gün ve 9. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 4. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.02.2023 gün ve 58300 sayılı Plan notu değişikliği hk. yazılarının müzakeresi için toplanmıştır.

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu maddenin daha detaylı bir şekilde incelenebilmesi amacıyla görüşmelere devam edilmesi sonraki mecliste gündeme getirilmesi tavsiye kararı olarak oybirliğiyle kabul edilerek meclisimizin onayına sunulmuştur.

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANICevdet AYKAÇ

ÜYE

 Serdar ÜRKMEZ

ÜYE

Adem İÇLİ

ÜYE

 

 

 

Yıldırım ÖZKUL

ÜYE04.05.2023İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 04.05.2023 tarihinde saat 13.00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU ve üyeler; Cevdet AYKAÇ, Serdar ÜRKMEZ, Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un katılımıyla Belediye Meclisi’nin 03.05.2023 gün ve 9. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündeme ilave edilen 9. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.05.2023 tarih ve 63244 sayılı terkin hakkındaki yazısının müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır.

İLGİ: a) Ahsen Anadolu İnşaat Emlak ve Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti’nin 14.04.2023 tarihli 9697 sayılı yazısı

b) Ahsen Anadolu İnşaat Emlak ve Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti’nin 14.04.2023 tarihli 9698 sayılı yazısı.

c) Tekirdağ Valiliği Tekirdağ Kadastro Müdürlüğü Kapaklı Kadastro Birimi'nin 15.04.2023 tarihli ve E-73689307-170.03.01-8510884 sayılı yazısı.

ç) Tekirdağ Valiliği Tekirdağ Kadastro Müdürlüğü Kapaklı Kadastro Birimi'nin 15.04.2023 tarihli ve E-73689307-170.03.01-8510908 sayılı yazısı

d) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.04.2023 tarih E- 97709030-115.01.08-62486 sayılı yazısı.

İlgi (a), (b) dilekçeler, Tekirdağ Valiliği Tekirdağ Kadastro Müdürlüğü Kapaklı Kadastro Birimi'nin ilgi (c), (ç) yazıları ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlgi (d) sayılı yazısında da belirtildiği üzere; İlçemiz İstasyon Mahallesi 797 ada 17 ve 18 numaralı parsellere Ahsen Anadolu İnşaat Emlak ve Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti tarafından 797 ada 18 numaralı parsele 29.03.2023 tarih ve 8145 evrak no.lu dilekçe, 797 ada 17 parsele 29.03.2023 tarih ve 8144 evrak no.lu dilekçe ile ihdas ve tevhid başvurusunda bulunulduğu; İstasyon Mahallesi 797 ada 17 parsel 06.04.2023 tarih 246 sayılı Encümen Kararı ile onaylanarak 06.04.2023 tarih 61616 sayılı yazı, İstasyon Mahallesi 797 ada 18 parsel 06.04.2023 tarih 247 sayılı Encümen Kararı ile onaylanarak 06.04.2023 tarih 61614 sayılı yazı  ile Kadastro Müdürlüğü Çerkezköy-Kapaklı birimine gönderildiği,

        Tekirdağ Valiliği Tekirdağ Kadastro Müdürlüğü Kapaklı Kadastro Birimi’nin İlgi (c) ve İlgi (d) yazısında İstasyon Mahallesi 797 ada 17 ve 18 numaralı parsellerin İstasyon Mahallesi 93 ada 73 ve 75 parsel ile mükerrer olduğu, Çerkezköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan İstasyon Mahallesi 93 ada 73 ve 75 parsellerin tapu sicilinden terkini sağlandıktan sonra ihdas ve tevhit işlemlerinin yürütüleceği,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü XIV. Edirne Bölge Müdürlüğünün 02.09.2020 tarih 34806111-700-E.2043094 sayılı yazısı ve Çerkezköy Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 23.11.2020 tarih E-19260317-754-3091688 sayılı yazısında mükerrer parseller ile ilgili görüşü bulunduğu bildirilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Çerkezköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan İlçemiz İstasyon Mahallesi 93 ada 73 ve 75 parsellerin Tapu kütüğü/TAKBİS den terkin edilmesine komisyonumuzca “Oy birliği” ile kabul edilerek tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

Gökay KELEŞOĞLU Cevdet AYKAÇ Serdar ÜRKMEZ

İMAR KOMİSYONU ÜYE ÜYE

BAŞKANI

Adem İÇLİ Yıldırım ÖZKUL

ÜYE ÜYE

 

04.05.2023

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 04.05.2023 tarihinde saat 13.00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU ve üyeler; Cevdet AYKAÇ, Serdar ÜRKMEZ, Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un katılımıyla Belediye Meclisi’nin 07.04.2023 gün ve 8. toplantısının 1.birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 5. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.03.2023 tarih ve 60828 sayılı Belediye Hissesi hakkındaki müzekkeresinin ilgi (ç) dilekçesi olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görüşülmüş olup, Komisyonca çalışmaların devamına Meclisimizce oy birliği ile karar verildiğinden, bu konunun yeniden Belediye Meclisi’nin 03.05.2023 gün ve 9. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildiğinden, görüşülmesi için toplanmıştır.

İLGİ: Zeynep OĞUZ, Ersin ÖZTÜRK ve Hasan ÖZTÜRK’ün 15.03.2023 tarih 6686 sayılı dilekçesi ve ekleri.

İlçemiz Kızılpınar Mahallesi eski 209 ada 10 parsel, yeni 455 ada 11 parselde Belediyemize ait hissenin İlgi dilekçe de belirtildiği üzere mülga Kızılpınar Belediye Başkanlığına bedelinin ödendiği ancak tapu satış işlemlerinin tamamlanmadığı belirtilerek mağduriyetlerinin giderilmesi talep edilmektedir.

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; İlgi dilekçe ekinde yer alan mülga Kızılpınar Belediye Başkanlığının 22.04.1996 tarih bila sayılı yazısında da belirtildiği üzere İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 209 ada 10 parselde bulunan mülga Kızılpınar Belediyesine ait 128,00m2’lik hisseye 22.03.1996 tarihli Encümen Kararı ile m2’si eski para ile 250.000.TL (ikiyüzelli bin TL) üzerinden eski para ile toplam 32.000.000.TL (otuziki milyonTL) bedel tespitinin onaylandığı, merhum Fatma ÖZTÜRK’e taksit ödeme süreleri ile tutarları belirtilen yazıyla iletildiği, 33851, 35813, 38598, 41132 no.lu makbuzlar ile ilgi dilekçede de belirtildiği üzere bedelin ödendiği, ancak Tapu Sicil Müdürlüğünde Kızılpınar Mahallesi 209 ada 10 parseldeki 128,00m2’lik hissenin satış işlemlerinin tamamlanmadığı anlaşılmaktadır. Kızılpınar Mahallesi 209 ada 10 parsel mülga Kızılpınar Belediyesince yapılan imar uygulaması ile 209 ada 21 parsele, 209 ada 21 parsel ise mülga Kızılpınar Belediyesince yeniden yapılan imar uygulaması ile 455 ada 11 parsele dağıtım yapılmıştır. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 455 ada 11 no.lu parselin tamamı 666,00m2 olup, Belediyemize ait 197,86m2’lik hisse bulunmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar ve İlgi dilekçe doğrultusunda İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 455 ada 11 no.lu parselde bulunan tamamı 666,00m2 miktarındaki Belediyemize ait oranındaki 197,86m2’lik hissenin yukarıda belirtildiği üzere 128,00m2’lik kısmının bedeli ödendiğinden, geriye kalan (197,86m2-128,00m2=69,86m2) Belediyemize ait 69,86m2’lik hissenin bedelinin de Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenerek, bedelinin merhum Fatma ÖZTÜRK varislerinin Çerkezköy 7. Noterliğinin 27.01.2023 tarih 01131 no.lu Düzenleme Şeklinde Beyannamesi doğrultusunda Fatma ÖZTÜRK varislerinden tapuda hisse sahibi olan Zeynep OĞUZ tarafından bedelinin ödenmesine müteakip, parselde bulunan Belediyemize ait 197,86m2’lik hissenin Zeynep OĞUZ’a Tapu Sicil Müdürlüğünde tapu satış işlemlerinin yapılmasına Komisyonumuz Gökay KELEŞOĞLU, Cevdet AYKAÇ ve Serdar ÜRKMEZ’in “evet”; Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un ise “hayır” oyları doğrultusunda “Oy çokluğu” ile kabul edilerek tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

Gökay KELEŞOĞLU Cevdet AYKAÇ Serdar ÜRKMEZ

İMAR KOMİSYONU ÜYE ÜYE

BAŞKANI

Adem İÇLİ Yıldırım ÖZKUL

ÜYE ÜYE

04.05.2023İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 04.05.2023 tarihinde saat 13.00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU ve üyeler; Cevdet AYKAÇ, Serdar ÜRKMEZ, Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un katılımıyla Belediye Meclisi’nin 03.05.2023 gün ve 9. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündeme ilave edilen 7. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.04.2023 tarih ve 62967 sayılı Belediye Hissesi hakkındaki yazısının müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır.

İLGİ: a) Kadriye KAYA ve Ahmet KAYA’nın 28.03.2023 tarih 8026 sayılı dilekçesi ve ekleri

b) Mustafa İŞCAN’ın 11.04.2023 tarih 9207 sayılı dilekçesi ve ekleri

c) Remzi AYYILDIZ, Mehmet AYYILDIZ ve Nurten YILMAZ vekili Cem AYYILDIZ’ın 25.04.2023 tarih 10280 sayılı dilekçesi ve ekleria) İlçemiz Veliköy Mahallesi 158 ada 10 no.lu parselde bulunan tamamı 891,87m2 miktarındaki Belediyemize ait 8447/92447 oranındaki 81,49m2’lik hisse diğer malikler Ahmet KAYA ve Kadriye KAYA tarafından eşit hisse nispetinde satın alınmak istenmekte,

b) İlçemiz Veliköy Mahallesi 257 ada 2 no.lu parselde bulunan tamamı 312,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 17/78 oranındaki 68,00m2’lik hisse diğer malik Mustafa İŞCAN tarafından satın alınmak istenmekte,

c) İlçemiz Veliköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 219 ada 7 parsel, 219 ada 8 parsel ve 219 ada 9 parselde bulunan Belediyemize ait hisselerin 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerince tüzel kişiliği sona eren Veliköy Belediyesine malikleri tarafından İlgi (c) dilekçe de belirtildiği üzere bedellerini ödediklerini, ancak tapu satış işlemlerinin yapılmadığı belirtilerek mağduriyetlerinin giderilmesi talep edilmektedir.

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; Yukarıda belirtilen şekilde İlgi (a) ve (b) dilekçeler ile satışı talep edilen adı geçen muhtelif ada parsellerde bulunan Belediyemize ait hisselerin, parsellerde bulunan diğer malik/maliklerine satışının yapılmasına komisyonumuzca “oy birliği” ile kabul edilerek tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

İlgi (c) dilekçe de belirtilen; İlçemiz Veliköy Mahallesi sınırları içerisinde 219 ada 7 no.lu parselde bulunan tamamı 1.110,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 59/185 oranındaki 354,00m2’lik hisse, 219 ada 8 no.lu parselde bulunan tamamı 1.265,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 354/1265 oranındaki 354,00m2’lik hisse, 219 ada 9 no.lu parselde bulunan tamamı 1.087,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 354/1087 oranındaki 354,00m2’lik hisse bulunmaktadır. Veliköy Mahallesi 219 ada ve diğer muhtelif adalarda bulunan Belediyemize ait hisseli çıkan parsellerin maliklerine satılmasına İlgi (c) dilekçe ekinde sunulan belgeler ile dosyasındaki mevcut tüm karar ve belgelerden anlaşıldığı üzere Veliköy Mahallesi 219 ada 7 numaralı parselde bulunan Belediyeye ait 354,00m2’lik hisseye m2’si eski para ile 550.000.- TL (beşyüzellibin TL) üzerinden eski para ile toplam 194.700.000 TL (yüzdoksandört milyon yediyüzbin TL), Veliköy Mahallesi 219 ada 8 numaralı parselde bulunan Belediyeye ait 354,00m2’lik hisseye m2’si eski para ile 550.000.- TL (beşyüzellibin TL) üzerinden eski para ile toplam 194.700.000 TL (yüzdoksandört milyon yediyüzbin TL), Veliköy Mahallesi 219 ada 9 numaralı parselde bulunan Belediyeye ait 354,00m2’lik hisseye m2’si eski para ile 550.000.- TL (beşyüzellibin TL) üzerinden eski para ile toplam 194.700.000 TL (yüzdoksandört milyon yediyüzbin TL)bedelle diğer malik merhum Sadık AYIILDIZ’a satıldığı, hisse bedelinin 4840, 4899, 4900, 6932, 7396, 36724, 36725 no.lu makbuzlar ile ödemesinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Ancak tapu kayıtlarından da görüldüğü üzere Tapu Sicil Müdürlüğünde satış işlemleri tamamlanmamıştır. Bu doğrultuda bedelinin ödendiği anlaşılan İlçemiz Veliköy Mahallesi sınırları içerisinde Veliköy Mahallesi 219 ada 7 no.lu parselde bulunan tamamı 1.110,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 59/185 oranındaki 354,00m2’lik hissenin, Veliköy Mahallesi 219 ada 8 no.lu parselde bulunan tamamı 1.265,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 354/1265 oranındaki 354,00m2’lik hissenin ve Veliköy Mahallesi 219 ada 9 no.lu parselde bulunan tamamı 1.087,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 354/1087 oranındaki 354,00m2’lik hissenin parsellerde hissedar olan merhum Sadık AYYILDIZ varisleri Remzi AYYILDIZ, Nurten YILMAZ ve Mehmet AYYILDIZ’a eşit hisse nispetinde satışlarının yapılmasına komisyonumuzca “oy birliği” ile kabul edilerek tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.Gökay KELEŞOĞLU Cevdet AYKAÇ Serdar ÜRKMEZ

İMAR KOMİSYONU ÜYE ÜYE

BAŞKANI

 

Adem İÇLİ Yıldırım ÖZKUL

ÜYE ÜYE