Hukuk İşleri Müdürlüğü

Simay PALA

Hukuk İşleri Müdür Vekili

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV ve TANIMI
                                                                   

Avukatlık Hizmetleri Servisi, belediyenin tüm hukuksal sorunları ile ilgili işleri, yargı organlarında

açılmış ve açılacak her türlü dava ve icra takip işlerinde; belediye hak ve alacaklarının, yasa

hükümleri, kazai ve ilmi içtihatlara göre, iddia ve savunmasının yürütülmesini sağlamak, bu

çerçevede yetkili avukat vasıtası ile duruşma, keşif  ve Yüksek Yargı Organları nezninde hazır

bulunmakla yükümlüdür.
 

FAALİYETLERİ 

Belediye Başkanı adına tüm yargı mercilerinde, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterlerde, Avukat

sıfatı ile Belediye tüzel kişiliğini temsil eder, icra işlemlerini yürütür, dava açar, açılan davalarda

gerekli savunmalarda bulunur, davaları sonuçlandırır ve icra işlemlerini yürütür. 

Tüm yargı mercileri, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterlerden yapılacak tebliğleri, Belediye

Başkanlığı adına alarak ilgili mercilere iletir, ilgili mercilerin verecekleri bilgi üzerine hukuksal

gereklerini yerine getirir. 

Başkanlık katı veya Belediye Merkez  Daireleri ve Müdürlükleri ile Belediyeye bağlı müesseseler

ve şube müdürlüklerinin çözemedikleri, tereddüde düştükleri hukuksal sorunlar hakkında Başkanlıkça lüzum görülen hallerde görüş bildirir. 

Mahkeme ve İcra harcamalarıyla ilgili avans, kredi sarf işlemlerini yürütür.

 

Avukatlık Hizmetleri Servisi e-Posta: acukatlik@cerkezkoy.bel.tr