BELEDİYEMİZE AİT 2 ADET ATM YERİ KİRALAMA

26 Şubat 2016

BELEDİYEMİZE AİT 2 ADET ATM YERİ KİRALAMA

İ L A N

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.Veliköy Mahallesi Vatan Caddesi No:65(197ada/5 parsel) Belediye Hizmet Binası önüde 2 (iki) adet Banka ATM yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile üç (3) yıllığına kiraya verilecektir.

1.1 4 m2 Banka ATM yeri

1.2 6 m2 Banka ATM yeri

2.İhale Belediyemiz Encümen odasında;

2.1 4 m2 Banka ATM yeri 31.03.2016 Perşembe günü saat 16.00’da,

2.2 6 m2 Banka ATM yeri 31.03.2016 Perşembe günü saat 16.10’da,

2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine göre Açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

3.Muhammen kira bedeli Çerkezköy Belediye Encümeninin 04.02.2016 tarih ve 80 sayılı kararı ile ;

3.1 4 m2 Banka ATM yeri aylık 450.00 TL+KDV olup, Geçici teminat bir yıllık tahmini kira bedeli üzerinden (%3) (450.00 TL x12=5.400.00 TL %3= 162.00 TL) olarak belirlenmiştir.

3.2 6 m2 Banka ATM yeri aylık 620.00 TL+KDV olup, Geçici teminat bir yıllık tahmini kira bedeli üzerinden (%3) (620.00 TL x12=7.440.00 TL %3= 223.20 TL) olarak belirlenmiştir.

4.İstekliler İhaleye katılmak için 30.03.2016 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge v.s. belirtilen süresi içinde temin edilecek belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması gerekmektedir.)

Gerçek Kişilerden:

a) Başvuru dilekçesi

b)Kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus Cüzdan Sureti

c)Tebligat için adres beyanı

d) İmza Beyannamesi ve ihaleye vekâleten katılacaklardan vekâletname

e)2886 Sayılı D.İK. Hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname

f) Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge

g )Geçici teminat makbuzu

h)Şartname alındı makbuzu

ı)İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi

Tüzel Kişi ve Firmalardan:

a)Başvuru dilekçesi

b)Tebligat için adres beyanı

c)Vergi dairesinden mükellef olduğuna dair belge

d)İmza sirküleri ve ihaleye vekâleten katılacaklardan vekâletname

e)Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet belgesi

f) Geçici teminat makbuzu

g)Ortak girişim olması halinde ortaklık beyanı

h)2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname

ı) Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge

i)Şartname alındı makbuzu

j)İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi

5. İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilir.

6. İstekliler hazırladıkları evrakları belirtilen süre içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dosya alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

İLAN OLUNUR.

 

 

 

DİĞER DUYURULAR