4 ADET ATM YERİ KİRALANMASI

8 Mart 2023

4 ADET ATM YERİ KİRALANMASI

İ L A N
ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1. İlçemiz belediye hizmet binası karşısı otobüs durağı arkasında bulunan 4 m2 ‘lik 4 
adet ATM yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü 
ile üç (3) yıllığına kiraya verilecektir.
2.İhale Belediyemiz Encümen odasında;
 
İlçemiz belediye hizmet binası karşısı otobüs durağı arkasında bulunan;
1 nolu 4 m2’lik ATM yeri 17.03.2023 Cuma günü saat 15.05’te
2 nolu 4 m2’lik ATM yeri 17.03.2023 Cuma günü saat 15.10’da
3 nolu 4 m2’lik ATM yeri 17.03.2023 Cuma günü saat 15.15’te
4 nolu 4 m2’lik ATM yeri 17.03.2023 Cuma günü saat 15.20’de
2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine göre Açık arttırma usulü ile yapılacaktır.
3. Muhammen satış bedeli 03.03.2023 tarih ve 2017/176 sayılı onay belgesi ile her alan
için ayrı ayrı belirlenmiştir.
İlçemiz belediye hizmet binası karşısı otobüs durağı arkasında bulunan;
1 nolu 4 m2’lik ATM yeri aylık 4.300.00 TL olup, Geçici teminat bir yıllık tahmini kira 
bedeli üzerinden (%3) (4.300.00 TL x12=51.600.00 TL %3= 1.548.00 TL) olarak belirlenmiştir.
2 nolu 4 m2’lik ATM yeri aylık 4.300.00 TL olup, Geçici teminat bir yıllık tahmini kira 
bedeli üzerinden (%3) (4.300.00 TL x12=51.600.00 TL %3= 1.548.00 TL olarak belirlenmiştir.
3 nolu 4 m2’lik ATM yeri aylık 4.300.00 TL olup, Geçici teminat bir yıllık tahmini kira 
bedeli üzerinden (%3) (4.300.00 TL x12=51.600.00 TL %3= 1.548.00 TL olarak belirlenmiştir.
4 nolu 4 m2’lik ATM yeri aylık 4.300.00 TL olup, Geçici teminat bir yıllık tahmini kira 
bedeli üzerinden (%3) (4.300.00 TL x12=51.600.00 TL %3= 1.548.00 TL olarak belirlenmiştir.
 4.İstekliler İhaleye katılmak için 16.03.2023 Perşembe günü saat 12.00’e kadar, aşağıda 
belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler 
Kanun, yönetmelik, yönerge vs. belirtilen süre içerisinde temin edilmesi gerekmekte olup, 
belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması ya da internet üzerinden alınmış barkotlu 
belgenin aslı olması gerekmektedir.
 Gerçek Kişilerden:
 a) Başvuru dilekçesi
b)Kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus Cüzdan Sureti
c)Tebligat için adres beyanı
d) İmza Beyannamesi 
e)2886 Sayılı D.İK. Hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname
f) Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge 
g )Geçici teminat makbuzu
h)Şartname alındı makbuzu
ı)İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi
Tüzel Kişi ve Firmalardan:
 a)Başvuru dilekçesi
b)Tebligat için adres beyanı
c)Vergi dairesinden mükellef olduğuna dair belge
d)İmza sirküleri ve ihaleye vekâleten katılacaklardan vekâletname 
e)Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet belgesi
f) Geçici teminat makbuzu
g)Ortak girişim olması halinde ortaklık beyanı
h)2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname
ı) Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge 
i)Şartname alındı makbuzu 
j)İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi
 5.İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin 
edilir.
 6.İstekliler hazırladıkları evrakları belirtilen süre içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dosya alındı 
belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. 
 İLAN OLUNUR

DİĞER DUYURULAR