ÇAY BAHÇESİ KİRAYA VERİLECEK

25 Mayıs 2022

ÇAY BAHÇESİ KİRAYA VERİLECEK

İ L A N

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. İlçemiz Veliköy Mahallesi 220 Ada 1 parsel park alanı üzerinde 500m2 açık, 100m2 kapalı alanı bulunan çay bahçesi yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile üç (3) yıllığına 09.06.2022 PERŞEMBE günü saat 15:30 da kiraya verilecektir

 2. Muhammen kira bedeli 18.04.2022 tarihli kıymet takdir komisyonunca belirlenmiştir.

Geçici teminat ihale bedelinin % 3 nispetindedir.

İlçemiz Veliköy Mahallesi 220 Ada/1 parsel park alanı üzerinde 500m2 açık, 100m2 kapalı alanı bulunan çay bahçesi yeri aylık 3.000.00 TL+KDV olup, Geçici teminat bir yıllık tahmini kira bedeli üzerinden (%3) (3.000,00x12 =36.000.00TL%3=1.080,00 TL) olarak belirlenmiştir.

 1. İstekliler İhaleye katılmak için 08.06.2022 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge v.s. belirtilen süre içerisinde temin edilmesi gerekmekte olup, belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması ya da internet üzerinden alınmış barkodlu belgenin aslı olması gerekmektedir.

 1. Başvuru dilekçesi

 2. Kanuni ikametgâh belgesi

 3. Tebligat için adres beyanı

 4. Vergi dairesinden mükellef olduğuna dair belge

 5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ya da Esnaf ve Sanatkârları Odası kayıt belgesi;

aa-Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odasına ya da Esnaf ve Sanatkârlar odasına kayıt ı olduğunu gösterir belge.

bb-Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

aa-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

bb-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi, bu ilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmamalı halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

 1. Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.

ğ)Vekâleten gireceklerden vekâletname

 1. Ortak girişim halinde ortaklık beyanı

ı)2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname

 1. Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

 2. Şartname alındı makbuzu.(250.00 TL)

 3. İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan )İmzalı İhale Şartnamesi

4 İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilir.

5.Çerkezköy Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.

ö.İstekliler hazırladıkları evrakları belirtilen süre içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dosya alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. İLAN OLUNUR.

DİĞER DUYURULAR