ÇERKEZKÖY İLÇESİ VELİKÖY, GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA, KIZILPINAR MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN SATIŞ İLANI

19 Temmuz 2022

İ L A N
ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1. Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Çerkezköy İlçesi Veliköy, Gazi Mustafa Kemal Paşa,
Kızılpnar Mahallesinde bulunan mevcut on üç (13) adet taşınmaz 09.05.2022 Tarih ve 2022/ 77
Sayılı, Meclis kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesine göre
25.08.2022 PERŞEMBE günü AÇIK (ARTTIRMA) TEKLİF USULÜ ile SATIŞI yapılacaktır

 2.İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında
temin edilir.
 3.İhale Belediyemiz Encümen odasında, aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

S.NO İLÇESİ MAHALLE ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE NİTELİĞİ MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT
1 ÇERKEZKÖY VELİKÖY 356/1 1.503,00 m2 TAM ARSA 3.175,000,00 TL 25.08.2022 15.10 95.250,00 TL
2 ÇERKEZKÖY VELİKÖY 362/1 1.531,99 m2  TAM ARSA 3.175,000,00 TL 25.08.2022 15.15 95.250,00 TL
3 ÇERKEZKÖY G.M.K.P. 445/20 474,00 m2  TAM ARSA 2.844.000,00 TL 25.08.2022 15.20 85.320,00 TL
4 ÇERKEZKÖY KIZILPINAR 845/1 348,94 m2  TAM ARSA 1.047.000,00 TL 25.08.2022 15.25 31.410.00 TL
5 ÇERKEZKÖY KIZILPINAR 845/5 245,89 m2  TAM ARSA 738.000,00 TL 25.08.2022 15.30 22.140,00 TL
6 ÇERKEZKÖY KIZILPINAR 842/5 402,01 m2  TAM ARSA 804.100,00 TL 25.08.2022 15.35 24.123,00 TL
7 ÇERKEZKÖY KIZILPINAR 405/4 213,00 m2  TAM ARSA 745.500,00 TL 25.08.2022 15.40 22.365,00 TL
8 ÇERKEZKÖY KIZILPINAR 271/1 439,00 m2  TAM ARSA 1.756.000,00 TL 25.08.2022 15.45 52.680,00 TL
9 ÇERKEZKÖY KIZILPINAR 841/2 300,00 m2  TAM ARSA 603.000,00 TL 25.08.2022 15.50 18.090,00 TL
10 ÇERKEZKÖY KIZILPINAR 841/3 317,21 m2  TAM ARSA 637.600,00 TL 25.08.2022 15.55 19.128,00 TL
11 ÇERKEZKÖY KIZILPINAR 841/4 317,20 m2  TAM ARSA 637.600,00 TL 25.08.2022 16.00 19.128,00 TL
12 ÇERKEZKÖY KIZILPINAR 841/5 300,00 m2  TAM ARSA 603.000,00 TL 25.08.2022 16.05 18.090,00 TL
13 ÇERKEZKÖY KIZILPINAR 841/6 300,00 m2  TAM ARSA 603.000,00 TL 25.08.2022 16.10 18.090,00 TL

 4.Muhammen satış bedeli 07.07.2022 tarih ve 39655 sayılı onay belgesi ile her taşınmaz için ayrı
ayrı belirlenmiş olup, Geçici teminat muhammen bedelinin (%3) nispetindedir.
 5.İstekliler İhaleye katılmak için 24.08.2022 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar, aşağıda
belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler
Kanun, yönetmelik, yönerge v.s. belirtilen süre içerisinde temin edilmesi gerekmekte
olup, belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması ya da internet üzerinden alınmış
barkotlu belgenin aslı olması gerekmektedir.
a) Başvuru dilekçesi
b) Gerçek kişilerden: Kanuni ikametgâh belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi.
c) Tüzel kişilerden: Tebligat için adres beyanı
d) Vekâleten gireceklerden vekâletname.
e) Tüzel kişi adına giriyorsa Yetki belgesi veya imza sirküsü.
f) Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.
g) Çerkezköy Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
h) Şartname alındı makbuzu.(250.00 TL)
 ı) İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) İmzalı İhale şartnamesi.
 6. Onaylanan ihale kararları şartnamenin 10. Maddede belirtildiği şekilde tebliğinden itibaren 2886
sayılı D.İ.K.’nun 57 maddesi gereğince 15 gün içinde ihale bedelini ödemek zorundadır.
Bu zorunluluklara uymadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın
ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.
 7.İhale bedelinin tümü ödendikten sonra on (10) iş günü içinde tapu devir işlemi yapılacaktır.
İhaleyle ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve tapu devir işlemlerine ait giderler alıcıya aittir.
 8.Çerkezköy Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.
 9.İstekliler hazırladıkları evrakları belirtilen süre içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dosya
alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.
                                                                                  İLAN OLUNUR

DİĞER DUYURULAR