HALK EKMEK BÜFESİ KİRAYA VERİLECEK

9 Mart 2023

HALK EKMEK BÜFESİ KİRAYA VERİLECEK

 

İ      L    A      N

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altındaki İlçemiz sınırları içerisinde her biri 12 m2'lik alanda bulunan 12 adet  halk ekmek büfesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile üç (3) yıllığına kiraya verilecektir

 

            2.İhale Belediyemiz Encümen odasında, 20.03.2023 Pazartesi günü saat 10:00’da 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile yapılacaktır. 

        

  1. Muhammen kira bedeli 07.03.2023 tarihli 59123 sayılı onay belgesinde belirlenmiş olup; 12 adet büfe toplamı aylık 9.300,00TL+ KDV olup, Geçici teminat bir yıllık tahmini kira bedeli üzerinden (%3) (9.300,00 X12=111.600,00 TL %3= 3.348,00 TL) olarak belirlenmiştir.

            4.İstekliler İhaleye katılmak için 17.03.2023 Cuma günü saat 12.00’e kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge vs. belirtilen süre içerisinde temin edilmesi gerekmekte olup, belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması ya da internet üzerinden alınmış barkodlu belgenin aslı olması gerekmektedir.

  1. a) Başvuru dilekçesi

            b)Kanuni ikametgâh belgesi

            c)Tebligat için adres beyanı

  1. d) Vergi dairesinden mükellef olduğuna dair belge

            e)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası  ya da Esnaf ve Sanatkârları Odası kayıt belgesi; 

            aa-Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odasına ya da Esnaf ve Sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

            bb-Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

            f)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

            aa-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

            bb-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel   kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi, bu ilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

            g)Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.

            ğ)Vekâleten gireceklerden vekâletname

            h)Ortak girişim halinde ortaklık beyanı

            ı)2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname

            i)Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

             j)Şartname alındı makbuzu.(500.00 TL)

  1. k) İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan )İmzalı İhale Şartnamesi

         5.İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilir.

     6.İstekliler hazırladıkları evrakları belirtilen süre içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dosya alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

     7.Çerkezköy Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.

                                                                                                        İLAN OLUNUR

DİĞER DUYURULAR