İHALE İLANI BİR (1) ADET TAŞINMAZ SATIŞI (KARAAĞAÇ)

26 Aralık 2022

İHALE İLANI BİR (1) ADET TAŞINMAZ SATIŞI (KARAAĞAÇ)

İ      L    A      N

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Kapaklı İlçesi Karaağaç Mahallesinde bulunan bir (1) adet taşınmazın satışı 05.09.2022 Tarih ve 2022/ 115 sayılı Meclis kararlarına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37 ila 43’üncü maddelerine göre 12.01.2023 PERŞEMBE günü KAPALI TEKLİF (ARTTIRMA) USULÜ ile satışı yapılacaktır.

           

 1. İDARENİN
 2. a) Adresi : Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi No: 40 Çerkezköy/TEKİRDAĞ
 3. b) Telefon ve Faks : 0 282 726 50 19 – 0 282 726 48 88
 4. c) Elektronik Posta

    Adresi                 : emlak.istimlak@cerkezkoy.bel.tr

 

 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZIN YERİ, NİTELİĞİ, YÜZÖLÇÜMÜ, MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ:

 

     

S.N

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA /
PARSEL

Yüzölçümü

HİSSE

NİTELİĞİ

MUHAMMEN
SATIŞ BEDELİ

İHALE
TARİHİ

İHALE SAATİ

GECİCİ

TEMİNAT

1

KAPAKLI

KARAAĞAÇ

767/13

5000

TAM

ARSA

10.500.000,00 TL

12.01.2023

15:00

315.000,00TL

     

 1. İHALENİN :

 

 1. a) Yapılacağı yer : Çerkezköy Belediye Başkanlığı Encümen odası
 2. b) Tarih ve saati : 12.01.2022 – 15:00
 3. c) Geçici teminat muhammen bedelinin (%3) nispetindedir.

 

 1. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİLİK KRİTERLERİİLE İSTENİLEN BELGELER :

 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.

4.1.1. İhale şartnamesi ve ekleri temin belgesi.

4.1.2. Gerçek kişilerden kanuni ikametgah belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi.

4.1.3. Tüzel kişilerden tebligat adres beyanı.

4.1.4. Vekaleten gireceklerden vekaletname.

4.1.5. İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklardan yetki belgesi ve imza sirküsü.

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.

4.1.7. Çerkezköy Belediye Başkanlığı’na herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

4.1.8. Şartname bedeli tahsilat makbuzu. (500,00 TL.)

4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, isteklinin iş ortaklığı olması halinde, 4.1.2, 4.1.4 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.1.10. Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.2. İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge v.s. belirtilen süre içerisinde temin edilmesi gerekmekte olup, belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belgenin aslı olması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 1. İHALEYE AİT ŞARTNAME (İHALE DÖKÜMANI) :

İhale şartnamesi (ihale dokümanı) Çerkezköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilir. İstekliler şartname satış bedelini Çerkezköy Belediye Başkanlığı veznelerine ya da Vakıfbank Çerkezköy Şubesi’ndeki IBAN TR47 0001 5001 5800 7293 3844 76 numaralı hesabına yatıracaklardır.

 

 1. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ:

 

6.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenen bütün belgeler ikinci zarfa (dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir.

6.2. Teklifler 12.01.2023 Perşembe günü saat 12:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

6.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine idarenin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

6.4. İstekliler tekliflerini muhammen bedelin üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; belirlenen muhammen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

6.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

 1. Onaylanan ihale kararları şartnamenin 11. Maddede belirtildiği şekilde tebliğinden itibaren 2886 sayılı D.İ.K.’nun 57 maddesi gereğince 15 gün içinde ihale bedelini ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uymadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

 

 1. .İhale bedelinin tümü ödendikten sonra on (10) iş günü içinde tapu devir işlemi yapılacaktır. İhaleyle ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve tapu devir işlemlerine ait giderler alıcıya aittir.

 

 1. Çerkezköy Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir

                                                                                                                           İLAN OLUNUR

 

 

DİĞER DUYURULAR