İHALE İLANI BİR (10) ADET TAŞINMAZ SATIŞI (G.M.K.P.)

25 Mayıs 2023

İHALE İLANI BİR (10) ADET TAŞINMAZ SATIŞI (G.M.K.P.)

 

İ L A N

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 1. Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Çerkezköy İlçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallelerinde bulunan mevcut on (10) adet taşınmaz satışı 05.09.2022 tarih ve 115 sayılı Meclis kararlarına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesine göre 09.06.2023 CUMA günü AÇIK (ARTTIRMA) TEKLİF USULÜ ile SATIŞI yapılacaktır

 

2.İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilir.

3.İhaleler Belediyemiz Encümen odasında, aşağıda belirtilen tarihlerde ve saatlerde yapılacaktır.

 

1

ÇERKEZKÖY

G.M.K.P.

1196/4

810,00 m2

TAM

ARSA

3.159.000,00 TL

09.06.2023

15.00

94.770,00 TL

2

ÇERKEZKÖY

G.M.K.P.

1196/5

810,00 m2

TAM

ARSA

3.159.000,00 TL

09.06.2023

15:05

94.770,00 TL

3

ÇERKEZKÖY

G.M.K.P.

1196/6

810,00 m2

TAM

ARSA

3.159.000,00 TL

09.06.2023

15:10

94.770,00 TL

4

ÇERKEZKÖY

G.M.K.P.

1196/7

810,00 m2

TAM

ARSA

3.159.000,00 TL

09.06.2023

15:15

94.770,00 TL

5

ÇERKEZKÖY

G.M.K.P.

1196/8

810,00 m2

TAM

ARSA

3.159.000,00 TL

09.06.2023

15:20

94.770,00 TL

6

ÇERKEZKÖY

G.M.K.P.

1196/9

810,00 m2

TAM

ARSA

3.159.000,00 TL

09.06.2023

15:25

94.770,00 TL

7

ÇERKEZKÖY

G.M.K.P.

1196/10

810,00 m2

TAM

ARSA

3.159.000,00 TL

09.06.2023

15:30

94.770,00 TL

8

ÇERKEZKÖY

G.M.K.P.

1196/11

810,00 m2

TAM

ARSA

3.159.000,00 TL

09.06.2023

15:35

94.770,00 TL

9

ÇERKEZKÖY

G.M.K.P.

1196/12

810,00 m2

TAM

ARSA

3.159.000,00 TL

09.06.2023

15:40

94.770,00 TL

10

ÇERKEZKÖY

G.M.K.P.

1196/13

810,00 m2

TAM

ARSA

3.159.000,00 TL

09.06.2023

15:45

94.770,00 TL

 

 

4.Muhammen satış bedeli 24.05.2023 tarihli kıymet takdir komisyonunca ile her taşınmaz için ayrı ayrı belirlenmiş olup, Geçici teminat muhammen bedelinin (%3) nispetindedir.

 

5.İstekliler İhaleye katılmak için 08.06.2023 Perşembe günü saat 15.00’e kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge v.s. belirtilen süre içerisinde temin edilmesi gerekmekte olup, belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belgenin aslı olması gerekmektedir.

 

 1. Başvuru dilekçesi

 2. Gerçek kişilerden: Kanuni ikametgâh belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi.

 3. Tüzel kişilerden: Tebligat için adres beyanı

 4. Vekâleten gireceklerden vekâletname.

 5. Ortak girişim halinde ortaklık beyanı

 6. Tüzel kişi adına giriyorsa Yetki belgesi veya imza sirküsü.

 7. Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.

 8. Çerkezköy Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

 9. Şartname alındı makbuzu.(500.00 TL)

 10. İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) İmzalı İhale şartnamesi

6. Onaylanan ihale kararları şartnamenin 10. Maddede belirtildiği şekilde tebliğinden itibaren 2886 sayılı D.İ.K.’nun 57 maddesi gereğince 15 gün içinde ihale bedelini ödemek zorundadır.

Bu zorunluluklara uymadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

7.İhale bedelinin tümü ödendikten sonra on (10) iş günü içinde tapu devir işlemi yapılacaktır. İhaleyle ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve tapu devir işlemlerine ait giderler alıcıya aittir

.

8.Çerkezköy Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

9.İstekliler hazırladıkları evrakları belirtilen süre içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dosya alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

İLAN OLUNUR

DİĞER DUYURULAR