İHALE İLANI EKMEK ÜRETİM TESİSİ KİRAYA VERİLECEK

9 Kasım 2022

İHALE İLANI EKMEK ÜRETİM TESİSİ KİRAYA VERİLECEK

İ      L    A      N

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Gazi Mustafa Kemal Paşa mahallesi 1733 ada 1 parselde 7.987,14 m2 alan üzerinde bulunan 2752 m2  ek hizmet binası ekmek üretim tesisi olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile üç (3) yıllığına kiraya verilecektir

 

            2.İhale Belediyemiz Encümen odasında, 24.11.2021 PERŞEMBE günü saat 15:00’de 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile yapılacaktır. 

        

  1. Muhammen kira bedeli 03.11.2022 tarihli 48252 sayılı onay belgesinde belirlenmiş olup; aylık 10.000,00TL+ KDV olup, Geçici teminat bir yıllık tahmini kira bedeli üzerinden (%3) (10.000X12= 120.000,00 TL %3=3.600,00 TL) olarak belirlenmiştir.

 

            4.İstekliler İhaleye katılmak için 23.11.2022 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge vs. belirtilen süre içerisinde temin edilmesi gerekmekte olup, belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması ya da internet üzerinden alınmış barkodlu belgenin aslı olması gerekmektedir.

  1. a) Başvuru dilekçesi

            b)Kanuni ikametgâh belgesi

            c)Tebligat için adres beyanı

  1. d) Vergi dairesinden mükellef olduğuna dair belge

            e)Mevzuatı gereği tüzel kişler için kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, gerçek kişilerin Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınmış faaliyet konusunun “fırın ürünleri imalatı” olduğunu gösterir belge;    

            f)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

            aa-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

            bb-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel   kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi, bu ilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

            g)Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.

            ğ)Vekâleten gireceklerden vekâletname

            h)Ortak girişim halinde ortaklık beyanı

            ı)2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname

            i)Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

             j)Şartname alındı makbuzu.(250.00 TL)

  1. k) İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan )İmzalı İhale Şartnamesi

 

         5.İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilir.

     6.İstekliler hazırladıkları evrakları belirtilen süre içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dosya alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

     7.Çerkezköy Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.

                                                                                                  İLAN OLUNUR.

DİĞER DUYURULAR