İHALE İLANI (Karışık Ambalaj Atıklarının Satışı)

29 Aralık 2023

İHALE İLANI   (Karışık Ambalaj Atıklarının Satışı)

İLAN
ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

Madde 1- Çerkezköy Belediyesi İlçe Sınırları İçerisinde Oluşan Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Geri Kazanımı Kullanım Hakkı İşi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Madde 2- Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve ihale tarih saati aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Madde 3- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çerkezköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname bedeli 1200,00 TL olup ihaleye katılacak olanların şartnameyi Çerkezköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden alması mecburidir.

Madde 4- Geçici teminat tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Oranı % 3 (YüzdeÜç)’tür.

Madde 5- Kesin teminat sözleşme bedeli üzerinden alınır. Oranı % 6 (YüzdeAltı)’dır.

Madde 6- İhale; Çerkezköy Belediyesi Encümenince aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Çerkezköy Belediyesi Encümen Odasında yapılacaktır.

Madde 7- İhaleye katılmak isteyenler, aşağıdaki belgeleri 17.01.2024 tarih ve saat 15:00’a kadar Çerkezköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye katılacak olanların ihale tarih ve saatinde Çerkezköy Belediyesi Encümen Odasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

  1. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi.
  2. İsteklinin hizmet edeceği ilçe nüfusu 100.000-400.000 arası olduğundan, “Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği” uyarınca en az 2.TİP toplama ayırma tesisine sahip olduğunu gösterir belge.
  3. Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge. (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
  4. Gerçek kişi olunması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
  6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge aslı ile şartnamenin satın alındığına dair belge.
  7. Çerkezköy Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü’nden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra Çerkezköy Belediyesine herhangi bir borcunun olmadığına dair belge.
  8. İhale konusu işte çalışması için yüklenicinin Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi (TAT Lisansı).

Madde 8- İhale konusu iş; 1 ton ambalaj atığı için, İdare tarafından belirlenen muhammen bedel 2.200,00 TL olarak tespit edilmiş olup; 11 aylık ambalaj atığının da toplam 2824 ton üzerinden 6.212.800,00 TL muhammen bedel olarak tespiti yapılmıştır.

Madde 9- İhaleye ait diğer hususlar aşağıdaki tablodadır.

Sıra

İşin Adı

Tahmin Edilen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarih ve Saati

1

ÇERKEZKÖY İLÇESİ AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE GERİ KAZANIMI KULLANIM HAKKI İŞİ

6.212.800,00 TL

186.384,00 TL

18 Ocak 2024
15:00

Madde 10- İdare ihaleyi yapmak/yapmamak hususunda serbest olup ihaleden Çerkezköy Mahkemeleri sorumludur.

DİĞER DUYURULAR