İHALE İLANI SEKİZ (8) ADET TAŞINMAZ AÇIK (ARTTIRMA) TEKLİF USULÜ ile SATIŞI

9 Kasım 2022

İHALE İLANI SEKİZ (8) ADET TAŞINMAZ AÇIK (ARTTIRMA) TEKLİF USULÜ ile SATIŞI

İ      L    A      N

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Çerkezköy İlçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa, Kızılpınar Mahallelerinde bulunan mevcut sekiz (8) adet taşınmaz satışı 05.2022 Tarih ve 2022/ 77 sayılı Meclis kararlarına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesine göre  24.11.2022 PERŞEMBE günü AÇIK (ARTTIRMA) TEKLİF USULÜ ile SATIŞI yapılacaktır

 

      2.İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilir.

 

      3.İhaleler Belediyemiz Encümen odasında, aşağıda belirtilen tarihlerde ve saatlerde yapılacaktır.

S.N

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA /
PARSEL

Yüzölçümü

HİSSE

NİTELİĞİ

MUHAMMEN
SATIŞ BEDELİ

İHALE
TARİHİ

İHALE SAATİ

GECİCİ

TEMİNAT

1

ÇERKEZKÖY

G.M.K.P.

445/20

474m2

TAM

ARSA

2.844.000,00 TL

24.11.2022

15.10

85.320,00 TL

2

ÇERKEZKÖY

KIZILPINAR

845/1

348,94m2

TAM

ARSA

1.335.000,00 TL

24.11.2022

15.15

40.050,00 TL

3

ÇERKEZKÖY

KIZILPINAR

845/5

245,89m2

TAM

ARSA

1.000.000,00 TL

24.11.2022

15.20

30.000,00 TL

4

ÇERKEZKÖY

KIZILPINAR

842/5

402,01m2

TAM

ARSA

1.200.000,00 TL

24.11.2022

15.25

36.000,00 TL

5

ÇERKEZKÖY

KIZILPINAR

877/13

495m2

TAM

ARSA

1.300.000,00 TL

24.11.2022

15.30

39.000,00 TL

6

ÇERKEZKÖY

KIZILPINAR

877/14

495m2

TAM

ARSA

1.300.000,00 TL

24.11.2022

15.35

39.000,00 TL

7

ÇERKEZKÖY

KIZILPINAR

877/5

544,68m2

TAM

ARSA

1.600.000,00 TL

24.11.2022

15.40

48.000,00 TL

8

ÇERKEZKÖY

KIZILPINAR

877/6

582,75m2

TAM

ARSA

1.650.000,00 TL

24.11.2022

15.45

49.500,00 TL

      

 4.Muhammen satış bedeli 08.11.2022 tarih ve 40675 sayılı onay belgesi ile her taşınmaz için ayrı ayrı belirlenmiş olup, Geçici teminat muhammen bedelinin (%3) nispetindedir.

 

       5.İstekliler İhaleye katılmak için 23.11.2022 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge v.s. belirtilen süre içerisinde temin edilmesi gerekmekte olup, belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belgenin aslı olması gerekmektedir.

  1. Başvuru dilekçesi
  2. Gerçek kişilerden: Kanuni ikametgâh belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi.
  3. Tüzel kişilerden: Tebligat için adres beyanı
  4. Vekâleten gireceklerden vekâletname.
  5. Tüzel kişi adına giriyorsa Yetki belgesi veya imza sirküsü.
  6. Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.
  7. Çerkezköy Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
  8. Şartname alındı makbuzu.(250.00 TL)

  ı)   İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) İmzalı İhale şartnamesi.

 

  1. Onaylanan ihale kararları şartnamenin 10. Maddede belirtildiği şekilde tebliğinden itibaren 2886 sayılı D.İ.K.’nun 57 maddesi gereğince 15 gün içinde ihale bedelini ödemek zorundadır.

Bu zorunluluklara uymadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

      7.İhale bedelinin tümü ödendikten sonra on (10) iş günü içinde tapu devir işlemi yapılacaktır. İhaleyle ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve tapu devir işlemlerine ait giderler alıcıya aittir

.

      8.Çerkezköy Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

      9.İstekliler hazırladıkları evrakları belirtilen süre içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dosya alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.      

                                                                                                                             İLAN OLUNUR

DİĞER DUYURULAR