TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

19 Ağustos 2022

İLAN

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Madde 1- Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, İstasyon Mahallesi, İnönü Caddesi No:5 adresindeki Belediye Otogar binası içerisinde bulunan 3 adet taşınmaz ile Kapaklı ilçesi, İnönü Mahallesi, Yeni Sanayi Caddesi No:5 adresinde bulunan ara durak alanı bina içerisindeki bay-bayan ve engelli tuvaletleri 3 (üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. Kira bedelleri her ayın sonuna kadar peşin olarak ödenecek olup, 2’nci ve 3’üncü yıla ait kira artışı kanunda belirtildiği oranda yapılacaktır. Kira bedeline KDV dahil değildir. Kiralanacak taşınmazların; bulunduğu yer, kapı no’su, kullanım amacı, m²’si, aylık muhammen ihale bedeli, %3 geçici teminatı ve ihale saati aşağıda gösterilmiştir.

 

Bulunduğu Yer

 

Kapı No

 

Kullanım Amacı

 

M²’si

Muhammen İhale

Bedeli (Aylık)

% 3 Geçici Teminat Bedeli

İhale  Saati

 

Kapaklı Ara Durak

-

Bay-Bayan ve Engelli Tuvaletleri

 

9,21

 

350,00-TL

 

378,00-TL

10.00

Çerkezköy Belediye Otogar Binası Zemin Kat

2

Umumi Tuvalet

37,98

 

1.700,00-TL

 

1.836,00-TL

10.15

Çerkezköy Belediye Otogar Binası Zemin Kat

3

 

Büfe

 

20,57

 

1.800,00-TL

 

1.944,00-TL

10.30

Çerkezköy Belediye Otogar Binası Zemin Kat

13

 

Bilet Satış Ofisi

28,06

 

2.100,00-TL

 

2.268,00-TL

 

10.45

Madde 2-İhaleler, 08/09/2022 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10.00’da Atatürk Mahallesi, 57. Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda başlatılacaktır. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünde görülerek satın alınabilir. Şartname bedeli 200,00-TL. olup, ihaleye katılanların şartname alması mecburidir.      

Madde 3- İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 08/09/2022 Perşembe günü ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığında görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

1-)Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.  (Gerçek kişiler için.)

2-)Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge,

3-)Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ve şartname (varsa eklerinin) satın alındığına dair belge aslı.

4-)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.  (2022 yılı Ağustos-Eylül ayına ait olacak) 

a)Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.

b)Tüzel kişi olması halinde: Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge asılları.

5-) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi. İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (1, 4.a, 4.b, 5, 6, 7, 8, 9, 10 )’ da ki esaslara göre temin edecekleri belge asılları.

6-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti.

a-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.

b-) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti.

7-) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekliye ait imza beyannamesi ya da imza sirküsü ile istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece onaylanmış suretleri.

8-)Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine kira borcu olmadığına dair belge aslı.(2022 yılı Ağustos-Eylül ayına ait olacak) 

9-)Bilet satış ofisi olarak kiralanacak dükkânların ihalesine katılacaklar için Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınmış olan noter onaylı D1, B1 ya da F türü Yetki Belgesinden herhangi birinin aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup,  ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır. İLAN OLUNUR.

DİĞER DUYURULAR