TEKSTİL ATIKLARININ SATIŞI

26 Nisan 2023

TEKSTİL ATIKLARININ SATIŞI

İLAN
ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

Madde 1- Çerkezköy Belediyesi İlçe Sınırları İçerisinde Oluşan Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Ayrıştırılması ve Taşınması işi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Madde 2- Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve ihale tarih saati aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Madde 3- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çerkezköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık  Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname bedeli 500,00 TL olup ihaleye katılacak olanların şartnameyi Çerkezköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden alması mecburidir.

Madde 4- Geçici teminat tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Oranı % 3 (YüzdeÜç)’tür.

Madde 5- Kesin teminat sözleşme bedeli üzerinden alınır. Oranı % 6 (YüzdeAltı)’dır.

Madde 6- İhale; Çerkezköy Belediyesi Encümenince aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Çerkezköy Belediyesi Encümen Odasında yapılacaktır.

Madde 7- İhaleye katılmak isteyenler, aşağıdaki belgeleri 17.05.2023 tarih ve saat 15:00’a kadar Çerkezköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye katılacak olanların ihale tarih ve saatinde Çerkezköy Belediyesi Encümen Odasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

  1. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi.
  2. Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge. (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
  3. Gerçek kişi olunması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
  5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge aslı ile şartnamenin satın alındığına dair belge.
  6. Çerkezköy Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü’nden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra Çerkezköy Belediyesine herhangi bir borcunun olmadığına dair belge.
  7. İhale konusu işte çalışması için yüklenicinin Tekstil Atıkları Toplama Lisansı olması gerekmektedir.

Madde 8- İhale konusu iş; 1 ton tekstil atığı için, İdare tarafından belirlenen muhammen bedel 9.000,00 TL olarak tespit edilmiş olup; 1 yıllık tekstil atığının da toplam 90 ton üzerinden 810.000,00 TL muhammen bedel olarak tespiti yapılmıştır.

Madde 9- İhaleye ait diğer hususlar aşağıdaki tablodadır.

Sıra

İşin Adı

Tahmin Edilen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarih ve Saati

1

Çerkezköy Belediyesi İlçe Sınırları İçerisinde Oluşan Tekstil Atıkları Kaynağında Ayrı Toplanması, Ayrıştırılması ve Taşınması İşi

810.000,00  TL

24.300,00TL

18.05.2023

15.00

Madde 10- İdare ihaleyi yapmak/yapmamak hususunda serbest olup ihaleden Çerkezköy Mahkemeleri sorumludur.

DİĞER DUYURULAR