TIR PARKI YANI KONTEYNIR ALANI KİRA İHALESİ

23 Ocak 2023

TIR PARKI YANI KONTEYNIR ALANI KİRA İHALESİ

İ L A N
ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1. Veliköy Mahallesi Çorlu yolu üzerinde bulunan Tır Parkı yanı 6 adet konteynır alanı
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile üç (3)
yıllığına kiraya verilecektir.
2.İhale Belediyemiz Encümen odasında;
 1 Nolu 27m2 konteynır alanı 09.02.2023 Perşembe günü saat : 15:00'te
 2 Nolu 21m2 konteynır alanı 09.02.2023 Perşembe günü saat :15:05'te
 3 Nolu 21m2 konteynır alanı 09.02.2023 Perşembe günü saat : 15:10'da
 4 Nolu 42m2 konteynır alanı 09.02.2023 Perşembe günü saat :15:15'te
 5 Nolu 21m2 konteynır alanı 09.02.2023 Perşembe günü saat :15:20'te
 6 Nolu 42m2 konteynır alanı 09.02.2023 Perşembe günü saat :15:25'te

2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine göre Açık arttırma usulü ile yapılacaktır.
3. Muhammen satış bedeli 13.01.2023 tarihli kıymet takdir komisyonunca her alan için
ayrı ayrı belirlenmiştir.
3.1) 1 nolu 27 m2 konteynır alanı aylık 3.500.00 TL+KDV olup, Geçici teminat bir yıllık
tahmini kira bedeli üzerinden (%3) (3.500.00 TL x12=42.000.00 TL %3=1.260.00 TL) olarak
belirlenmiştir.
3.2) 2 nolu 21 m2 konteynır alanı aylık 3.000.00 TL+KDV olup, Geçici teminat bir yıllık
tahmini kira bedeli üzerinden (%3) (3.000.00 TL x12=36.000.00 TL %3=1.080.00 TL) olarak
belirlenmiştir.
3.3) 3 nolu 21 m2 konteynır alanı aylık 3.000.00 TL+KDV olup, Geçici teminat bir yıllık
tahmini kira bedeli üzerinden (%3) (3.000.00 TL x12=36.000.00 TL %3=1.080.00 TL) olarak
belirlenmiştir.
3.4) 4 nolu 42 m2 konteynır alanı aylık 5.000.00 TL+KDV olup, Geçici teminat bir yıllık
tahmini kira bedeli üzerinden (%3) (5.000.00 TL x12=60.000.00 TL %3=1.800.00 TL) olarak
belirlenmiştir.
3.5) 5 nolu 21 m2 konteynır alanı aylık 3.000.00 TL+KDV olup, Geçici teminat bir yıllık
tahmini kira bedeli üzerinden (%3) (3.000.00 TL x12=36.000.00 TL %3=1.080.00 TL) olarak
belirlenmiştir.
3.6) 6 nolu 42 m2 konteynır alanı aylık 5.000.00 TL+KDV olup, Geçici teminat bir yıllık
tahmini kira bedeli üzerinden (%3) (5.000.00 TL x12=60.000.00 TL %3=1.800.00 TL) olarak
belirlenmiştir.
 4.İstekliler İhaleye katılmak için 08.02.2023 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar, aşağıda
belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler
Kanun, yönetmelik, yönerge v.s. belirtilen süresi içinde temin edilecek belgelerin aslı veya
noterden tasdikli olması gerekmektedir.)
 Gerçek Kişilerden:
 a) Başvuru dilekçesi
b)Kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus Cüzdan Sureti
c)Tebligat için adres beyanı
d) İmza Beyannamesi
e)2886 Sayılı D.İK. Hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname
f) Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge
g )Geçici teminat makbuzu(500,00TL)
h)Şartname alındı makbuzu
ı)İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi
Tüzel Kişi ve Firmalardan:
 a)Başvuru dilekçesi
b)Tebligat için adres beyanı
c)Vergi dairesinden mükellef olduğuna dair belge
d)İmza sirküleri ve ihaleye vekâleten katılacaklardan vekâletname
e)Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet belgesi
f) Geçici teminat makbuzu (500,00TL)
g)Ortak girişim olması halinde ortaklık beyanı
h)2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname
ı) Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge
i)Şartname alındı makbuzu
j)İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi
 5.İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin
edilir.
 6.İstekliler hazırladıkları evrakları belirtilen süre içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dosya alındı
belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.
 İLAN OLUNUR.

DİĞER DUYURULAR