Çerkezköy İlçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa ve İstasyon Mahallesinde bulunan mevcut altı (6) adet taşınmaz satışı İlanı

2 Ekim 2023

Çerkezköy İlçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa ve İstasyon Mahallesinde bulunan mevcut altı (6) adet taşınmaz satışı İlanı

İ      L    A      N

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 1. Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Çerkezköy İlçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa ve İstasyon Mahallesinde bulunan mevcut altı (6) adet taşınmaz satışı 05.09.2022 tarih ve 115 sayılı Meclis kararlarına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesine göre 18.10.2023 Çarşamba günü açık (arttırma) teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

 

 1. İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 750,00 TL karşılığında temin edilir.

 

 1. İhaleler Belediyemiz Encümen odasında, aşağıda belirtilen tarihlerde ve saatlerde yapılacaktır.

 

S.N

İLÇESİ

MAHALLE

ADA /
PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSE

NİTELİĞİ

TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ

İHALE
TARİHİ

İHALE SAATI

GECİCİ

TEMİNAT

1

ÇERKEZKÖY

G.M.K.P.

1195/11

805,00 m2

TAM

ARSA

3.220.000,00

18.10.2023

10:30

96.600,00

2

ÇERKEZKÖY

G.M.K.P.

1195/12

805,00 m2

TAM

ARSA

3.220.000,00

18.10.2023

10:35

96.600,00

3

ÇERKEZKÖY

G.M.K.P.

1198/11

810,00 m2

TAM

ARSA

3.240.000,00

18.10.2023

10:40

97.200,00

4

ÇERKEZKÖY

İSTASYON

1384/6

900,00 m2

TAM

ARSA

2.880.000,00

18.10.2023

10:45

86.400,00

5

ÇERKEZKÖY

İSTASYON

1384/9

840,00 m²

TAM

ARSA

2.688.000,00

18.10.2023

10:50

80.640,00

6

ÇERKEZKÖY

İSTASYON

1386/10

1.420,00 m²

TAM

ARSA

4.544.000,00

18.10.2023

10:55

136.320,00

 

 1. Muhammen satış bedeli 16.08.2023 tarihli kıymet takdir komisyonunca her taşınmaz için ayrı ayrı belirlenmiş olup, Geçici teminat muhammen bedelinin (%3) nispetindedir

 

 1. İstekliler İhaleye son müracaat günü olan10.2023 Salı günü saat 15:00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne aşağıdaki belgeler ile birlikte müracaat edeceklerdir.
  • İstekliler aşağıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğunu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
  • Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
  • İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
  • Belgelerin, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

 

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Gerçek kişilerden: Kanuni ikametgâh belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi.
 3. Tüzel kişilerden: Tebligat için adres beyanı
 4. Vekâleten gireceklerden vekâletname.
 5. Ortak girişim halinde ortaklık beyanı
 6. Tüzel kişi adına giriyorsa Yetki belgesi veya imza sirküsü.
 7. Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.
 8. Çerkezköy Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
 9. Şartname alındı makbuzu.(750.00 TL)
 10. İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) İmzalı İhale şartnamesi

 

 1. Onaylanan ihale kararları şartnamenin 10. Maddede belirtildiği şekilde tebliğinden itibaren 2886 sayılı D.İ.K.’nun 57 maddesi gereğince 15 gün içinde ihale bedelini ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uymadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

 

 1. İhale bedelinin tümü ödendikten sonra on (10) iş günü içinde tapu devir işlemi yapılacaktır. İhaleyle ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve tapu devir işlemlerine ait giderler alıcıya aittir

.

 1. Çerkezköy Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

 1. İstekliler hazırladıkları evrakları belirtilen süre içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dosya alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

 

                                                                                                                             İLAN OLUNUR

DİĞER DUYURULAR